You are here: Home >Archive for the Wygodna kuchnia Category

RUCHOMA PŁASZCZYZNA

Taką ruchomą płaszczyznę pracy pokazano obok na rysunku. Jest to rozkładany stolik o wysokości 85 cm, z pomocniczymi półkami, na kółkach, tzw. ba* rowych. Stolik można wykonać samemu lub za po­średnictwem stolarza, natomiast kółka są do kupienia  w sklepach 1001 drobiazgów. W ten sposób chociaż częściowo ułatwiamy sobie pracę w kuchni.Ale sq i inne przyczyny sprawiajqce, że czynności wykonywanych w kuchni nie zalicza się ani do lek­kich, ani do przyjemnych; że Jest to praca wciqż je­szcze niewdzięczna, nie trzeba chyba tego udowad­niać. Należy natomiast zastanowić się, dlaczego tak jest? Przyczyn jest wiele.

RADYKALNA ZMIANA SYTUACJI

Natomiast przy kłopotach z trzo­nem kuchennym murowanym, kuchenką gazową lub elektryczną, wymagana jest pomoc fachowców: zdu­na, instalatora uprawnionego przez gazownię lub kon­cesjonowanego elektryka. Jest to-konieczne z uwagi na grożące niebezpieczeństwo przy niefachowym wy­konaniu i jego skutkach.Przesunięcia te radykalnie zmieniają sytuację.Jeżeli jednak — z przeanalizowanych na „wszelkie sposoby” przyczyn — nie można sobie na nie poz­wolić, jeśt jeszcze inne wyjście. Jak łatwo zoriento­wać się po przeczytaniu poprzednich rozdziałów, trud­ności w prawidłowym urządzeniu kuchni polegają przede wszystkim na braku miejsc pracy, zgodnych z prawidłową kolejnością wykonywanych czynności. Brak odpowiedniej płaszczyzny w obudowie, można zastąpić ruchomym sprzętem, który — zależnie od po­trzeby — stawia się w pobliżu miejsca, przy którym pracujemy.

POPRAWA SYTUACJI

Pierwsza rada — to próbować, w miarę możliwości, nie dopuścić do powstania takich błędów. Jak? Cho­ciażby w budownictwie spółdzielczym — poprzez spo­łeczne przedstawicielstwo — kontroloWać i wymagać kontroli nad przyjmowanymi do realizacji projektami a w czasie samej realizacji żqdać od prowadzących nadzór. — czuwania nad tymi sprawami.Decydującą poprawę sytuacji przyniesie w tym za­kresie realizacja nowych projektów składania budyn­ków z prefabrykatów. W niedalekiej przyszłości całe łazienki będą wyposażone w fabryce i w całości wsta­wiane do budynku; również podstawowe elementy wyposażenia kuchni mają być montowane kompletnie, razem z budynkiem. W tak przemyślanych projektach i tak masowo realizowanych sprawy prawidłowego urządzenia kuchni z pewnością będą wzięte pod uwa­gę.

ZGODNOŚĆ MODULARNA POMIESZCZENIA

Przy realizacji tych zamierzeń należy liczyć się z poważny­mi trudnościami. Postaram się wyliczyć te trudności, przedstawiając jednocześnie propozycje ich pokonania.Najczęstszym, najpowszechniejszym, ale za to I naj­łatwiejszym do pokonania mankamentem, jest brak tzw. zgodności modularnej pomieszczenia kuchennego z segmentami obudowy kuchni, jakie są do dyspozycji w handlu. Szafki różnią się w szerokości o 20 cm i ich wymiary wynoszą – 40 cm, 80 cm, 100 cm i 120 cm, czyli ich wspólnym* modułem jest 20 cm. Jeżeli np. długość ściany w kuchni, którą chcemy obudować, dzieli się bez reszty przez 20 cm, to mówimy o zgod­ności modularnej i braku kłopotu. Natomiast gdy po­zostaje np. 10 cm, czasem udaje się uniknąć większe­go kłopotu, gdyż oprócz wymienionych wymiarów sza­fek są jeszcze w sprzedaży: małe o szerokości 30 cm narożnikowe — o szerokości 90 […]

ZŁAMANA ZASADA

Jeżeli więc główne miejsce pracy wsunięte jest bardzo głęboko w taki potrójnie załamany układ, to osoba pracująca musi dokonywać częstych obrotów dookoła własnej osi, co przy pewnym pośpiechu w kuchni może być bardzo męczące. Z tych samych powodów niewskazane jest urządzenie kuchni dwu­rzędowej, tj. takiej, w której ciąg roboczy rozerwany jest na dwie części usytuowane wzdłuż dwu prze­ciwległych ścian. Złamana zostaje zasada potokowej  dochodzi konieczność wykonywania „pirue­tów’’ między różnymi stanowiskami pracy. Koniecz­ność rozwiązania kuchni w formie układu dwurzędo­wego zachodzi zwykle w mieszkaniach o kuchni bez- okiennej i w dodatku przechodniej.

UKŁAD JEDNORZĘDOWY

Jeżeli jednak kuchnia jest bardzo wąska oraz długa lub gdy jest to tylko ściana w dużym posz­czeniu, przy której chce się zlokalizować wszystkie sprzęty kuchenne i całość zasłonie zasłoną, albo gdy do dyspozycji jest płytka wnęka – należy zastosować układ jednorzędowy.  Konieczne jest wtedy znalezienie sposobu na zmniej­szenie ciągu stanowisk roboczych, aby^ skrocic sobie drogę wzdłuż niego i jednocześnie zmiescic niezbędne i urządzenia w posiadany^ pomieszczeniu. Pierwszej oszczędności można dokonać komasując miejsca prze­chowywania produktów z miejscem ich gromadzenia i wstępnej obróbki.Uzyska się to przez zastosowanie w ciągu stanopoczątku, chłodziarki (lo- aowkt) z blatem roboczym. Część produktów (oczywi­ście nie wszystkie, trzeba również przewidzieć na nie 1 inne dodatkowe miejsce) przechowuje się wewnątrz chłodziarką a na jej blacie gromadzi produkty do wstępnej obróbki, oczywiście pod warunkiem, że jest on do tego dostosowany.

POMIJAJĄC TRUDNOŚCI

Ciąg będzie składał się z następujących stanowisk: przechowywania artykułów żywnościowych — 60 cm (ty­powa szafka spiżarniana KI-6), miejsca gromadzenia i wykładania produktów — 85 cm, miejsca wstępnej obróbki – 85 cm, miejsca mycia – 80 cm (znormali­zowana szerokość zlewozmywaka dwukomorowego), głównego miejsca pracy — 85 cm, miejsca gotowa­nia 60 cm (wymiar kuchni gazowej lub elektrycznej z piekarnikiem) i wreszcie — miejsca wykończania potraw — 85 cm. Sumując otrzymujemy wynik — 5.40 m.  Okazuje się – pomijając trudności uzyskania w pra­ktyce takiej ilości potrzebnego miejsca wzdłuż jednej ściany – że przy długim ciągu roboczym nadal trzeba pokonywać zbyt duże odległości przy wykonywaniu czynności kuchennych.

error: Content is protected !!